plenfrdeitrues

Wydarzenia

 • Drodzy

  Mamy przyjemność zaprosić Was na Pierwszy Zlot Grup Sparingowych. 

  Zlot odbędzie się w Warszawie w Wiosce Żywej Archeologii w weekend 15-16.08.2020. Ma on charakter pół otwarty, to znaczy, że pokazy i warsztaty organizowane w Sobotę od 14:30 do 19:00 dostępne będą dla wszystkich. Na ognisko integracyjne po pokazach i warsztatach zapraszamy osoby należące do grup sparingowych zrzeszonych w Sparujemy.pl.

  Harmonogram:

  15.08.2020 sobota
  14:00 - otwarcie zlotu
  14:30 - 19:00 - warsztaty
  19:00 - około 23:00 - ognisko integracyjne na terenie wioski:

  Warsztaty poprowadzą:
  Dziadowski bicz / Andrzej Kooniu Jasztal
  Sportowa walka nożem / Roman Minikayev (S.P.A.S) i Artur Bednarek (NSS)
  Szermierka szablą historyczną / Adam Jaworski i inni - Na Ubitej Ziemi
  Whip Fighting Sport / Grupa Mixfight & Whip Sport
  Walka wręcz dla szermierzy / Krystian Przybysz

  16.08.2020 niedziela
  10:00 - 14:00 wspólny trening i spotkanie sparingowe.

  Oczywiście uczestnictwo w zlocie jest darmowe

  Bardzo prosimy o zapisywanie się poprzez wydarzenie na facebooku (opcja - wezmę udział) lub mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  REGULAMIN

  I ZLOT GRUP SPARINGOWYCH

  Warszawa 15-16 sierpnia 2020 r.

  Wioska Żywej Archeologii

  • 1

  Niniejszym Regulamin obowiązuje podczas imprezy sportowej zwanej dalej zlotem, organizowanej w Warszawie przez twórców Sparujemy.pl, zwany dalej Organizatorem.

  • 2

  1.Tematem zlotu są pokazy, warsztaty i sparingi dla osób oraz grup sparingowych zarejestrowanych na stronie sparujemy.pl. 
  2.Każdy Uczestnik zlotu ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Przebywanie na terenie zlotu stanowi jednocześnie akceptację niniejszego Regulaminu.

  3.Regulamin został zamieszczony na stronie internetowej Organizatora: Sparujemy.pl, a nadto dostępny będzie przed wejściem na teren zlotu.

  • 3

  1.Uczestnikiem zlotu może być każda osoba pełnoletnia będąca członkiem grupy sparingowej lub instruktorem. Pozostałe osoby mogą uczestniczyć w zlocie jako widzowie.
  2.Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie zlotu wyłącznie pod opieką swoich przedstawicieli ustawowych lub osób posiadających pisemną zgodę przedstawicieli ustawowych na udział niepełnoletniego w zlocie. Zgoda winna zawierać podpisy wszystkich przedstawicieli ustawowych, ich adresy oraz numery telefonów.

  • 4

  1. Zlot ma charakter półotwarty tzn. wstęp na teren zlotu jest wolny także dla widzów z zewnątrz, ale nie mogą one brać udziału w zlocie.
  2. Udział w zlocie mogą brać osoby zaproszone lub związane z inicjatywą sparujemy.pl (t.j. grupy sparingowe, trenerzy i instruktorzy).
  3. Uczestnictwo w ognisku możliwe jest tylko dla osób zaproszonych. 

  • 5

  1. Zlot nie ma charakteru imprezy masowe
  2. W związku z postanowieniami ust. 1 niniejszego paragrafu Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników zlotu.
  3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec osób przybyłych na zlot, które nie zostały dopuszczone do udziału w imprezie.
  4. Postanowienia ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w razie konieczności ograniczenia liczby uczestników zlotu ze względów logistycznych, a także konieczności zapewnienia pozostałym uczestnikom zlotu bezpieczeństwa.

  • 6

  1. Uczestnicy zlotu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu porządkowego funkcjonującego na terenie zlotu, tj. Wioski Żywej Archeologii w Warszawie. 
  2. W szczególności zabrania się rozpalania ognisk w innych miejscach niż przeznaczonych do tego celu, a także niszczenia mienia znajdującego się na terenie zlotu. 
  3. Uczestnicy zlotu nie mogą podejmować jakichkolwiek działań stwarzających niebezpieczeństwo lub zagrożenie dla życia, zdrowia, lub mienia innych uczestników zlotu.
  4. Każdy uczestnik zlotu ponosi bezpośrednio pełną odpowiedzialność za skutki swoich działań, w tym w szczególności odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną innym uczestnikom zlotu jak i za szkody i straty spowodowane pośrednio i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich.
  5. Organizator nie ubezpiecza uczestników zlotu.

  6. Uczestnicy biorą udział w Zlocie na własną odpowiedzialność i ryzyko, co potwierdzają stosownym oświadczeniem. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Organizatora za szkody spowodowane z winy Organizatora. 

  • 7

  Warunki uczestnictwa w Zlocie grup sparingowych:

  1. Uczestników obowiązuje strój sportowy, luźny i nie krępujący ruchów. 
  2. Warunkiem uczestnictwa w walkach sparingowych jest posiadanie ochraniaczy na głowę oraz dłonie. Dopuszcza się i zaleca posiadanie ochraniaczy na przedramiona, łokcie, golenie i kolana, suspensor, a także wszelkich innych ochraniaczy, które dana osoba używa i czuje sie w nich bezpiecznie. 
  3. W walkach sparingowych mogą brać udział tylko uczestnicy zlotu nie będący pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
  4. Organizatorzy mają prawo zabronić uczestnictwa w walkach każdemu, kogo zachowanie mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników i widzów.
  • 8

  Organizator zastrzega sobie prawo usuwania z terenu zlotu uczestników, którzy:

  - nie przestrzegają postanowień niniejszego Regulaminu,

  - stwarzają swoim postępowaniem niebezpieczeństwo powstania po stronie innych uczestników zlotu jakichkolwiek szkód.

  • 9

  Uczestnicy zlotu przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren zlotu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z imprezą.